Start Alpha 2020 in Doetinchem

Ons team is weer klaar voor de start van de Alpha 2020! Onze Alpha is interkerkelijk, dat betekent dat we Alpha breed aanbieden namens vele kerken in Doetinchem. Ons team is bijvoorbeeld afkomstig uit 6 verschillende kerken.
Met dit enthousiaste Alpha team hebben we alles voorbereid en willen jou graag welkom heten. Velen uit Doetinchem en omstreken gingen je voor en zijn enthousiast geworden over Alpha.
Kom naar de vrijblijvende introductie avond op 30 januari en luister naar hun verhalen!
Geef je op via de mail of telefoon, de gegevens kun je vinden onder Contact.

Welkom op Alpha!

Hoe nu verder?

Dit jaar hebben veel mensen weer deel mogen nemen aan de Alpha-cursus. Ieder van hen had hier een eigen reden voor. Sommigen waren wat sceptisch, maar toch nieuwsgierig naar het christelijk geloof en wilden het wel onderzoeken. Anderen hadden deze stap gezet om hun geloof te verdiepen. Weer anderen zochten naar een zinvolle manier van leven. De ‘Alpha’ heeft ervoor gezorgd dat er bij verschillende mensen wat in beweging is gezet. Er zijn diepgaande vriendschappen ontstaan, velen hebben God mogen leren kennen en sommigen hebben de kennis die voornamelijk nog in het hoofd zat, nu meer kunnen laten zakken naar het hart. Iedereen heeft een stukje basis of verdieping meegekregen, maar hoe ga je nu vanuit die lijn verder?

Als je echt verder wilt in het christelijk geloof, wat moet je dan doen?

Hoe doe je dat? En, waarom zou je dat moeten doen?

Volgens het christendom wil Jezus ons leven herstellen en ons een nieuwe start geven. Daarom is het belangrijk dat ieder mens steeds meer op Jezus gaat lijken door te doen wat Hij van ons verlangt. Hij vraagt o.a. aan ons:

Om het verleden achter ons te laten: Neem niet langer de levenspatronen over van de wereld die niets van God moet hebben. Pas je niet langer aan, maar wees anders in deze wereld, zoals Jezus was. Laat de gewoonte om jezelf en anderen onderuit te halen los. Doe bijvoorbeeld niet langer mee met roddelen achter iemands rug om en besteedt niet langer tijd aan klagen en mopperen, als je gewend was dit veel te doen.

Om een nieuw begin te maken: Wees bereid om veranderingen aan te gaan in je leven. Laat zoveel mogelijk los wat je kent en hebt. Daarmee wordt bedoeld de rommel opruimen die je niet meer nodig hebt in je leven, zodat het goede overblijft.

Om oprechte liefde te geven: Mensen zetten allemaal een masker op in contact met anderen. Ze laten niet zien wie ze werkelijk zijn. Wanneer je weet dat God van je houdt zoals je bent, krijg je de vrijheid om je masker af te zetten. Dan komt er diepgang en echtheid in relaties met anderen.

Al deze dingen doe je door je leven beschikbaar te stellen aan God. Je geeft jezelf als een ‘levend offer’ aan God. Hierdoor worden mensen juist véél belangrijker dan bezittingen. Onze relaties moeten onze prioriteit zijn, met de hoogste prioriteit de relatie met God. De motivatie om als christen te leven is de liefde van de Vader. Een christen richt zich naar het voorbeeld van Jezus. En dat leven wordt mogelijk gemaakt door de Heilige Geest.

Ik wens ieder die mee heeft gedaan aan de ‘Alpha’, Gods zegen en liefde toe! Voel je vrij in de keuze welk pad je opgaat, maar weet dat God met je mee zal blijven gaan. Hij zal je sturen, daar waar Hij jou het liefst wil hebben om jezelf en daarmee de wereld te vernieuwen!

Tot ziens!
Ellen Sloot

Hoe zit het met de kerk?

Veel mensen denken bij een kerk aan een gebouw. Ze hebben dan een traditioneel beeld voor ogen van een gebouw met een grote toren met daarbovenop een kruis. De kerk roept ook vaak bij mensen het beeld op van ‘saaie’ kerkdiensten, harde banken, stil zitten en zwijgen. Dit is even kort door de bocht hoe het beeld van de kerk vaak wordt neergezet. Het heeft inderdaad allemaal wel wat met de kerk te maken, tenslotte is niet iedere dienst even inspirerend en is het gebouw vaak wat opvallend, maar het is niet de essentie ervan. Wat is dan wel de essentie van de kerk volgens het christendom? Wat zijn een aantal kenmerken van een kerk? En, op welke manier kan de kerk van betekenis zijn voor christenen?

God heeft ons zo gemaakt dat we als mens niet zonder elkaar kunnen. We hebben elkaar nodig en zijn in zekere mate afhankelijk van elkaar. Ook kunnen we niet zonder God en Hij niet zonder ons. De kerk vertegenwoordigt de relatie tussen God en de mens en de mensen onderling. Het kruis op de toren is daar een mooi symbool voor. Het bestaat uit twee lijnen. De verticale lijn staat voor de relatie tussen God en de mens. De horizontale lijn staat voor de relatie tussen mensen onderling.

God wil niets liever dan mensen samenbrengen in Zijn liefde en Zijn licht op ieder van ons laten schijnen.

De kerk is het huisgezin van God. Als kinderen van God zijn we volgens het christendom allemaal broeders en zusters van elkaar. We behoren allemaal tot één gezin en daarom kijken we naar elkaar om. In de wereld waarin we leven zijn veel mensen afgescheiden van elkaar en van God. Ze hebben vaak geen aandacht meer voor elkaar. De kerk streeft naar eenheid. Het brengt mensen samen en daarin staat God centraal als onze Vader. God heeft ieder van ons lief dus vraagt Hij ook aan ons om anderen lief te hebben. Ook is de kerk het lichaam van Christus. Ieder mens binnen de kerk vertegenwoordigt Jezus en kan iets goeds doen zoals Hij het bedoeld heeft. Zij zijn de handen en voeten van Hem. Ieder heeft een rol in de kerk en is onmisbaar.

Voor veel christenen is de kerk erg belangrijk. In je eentje ‘christen’ zijn is onmogelijk in deze harde wereld. Er zijn zoveel verleidingen en andere zaken die het geloof aan het wankelen kan maken. De kerk sterkt hen in het geloof doordat ze het samen met medegelovigen doen. Het is vaak een plek waar warmte en liefde aanwezig is.

Ook de deelnemers van de Alpha krijgen via het kerkenrondje de kans om een plek te vinden waar ze zich thuis voelen. Dat zal voor iedereen weer anders zijn, omdat we allemaal een ander karakter en smaak hebben. God zal ons hierin begeleiden, want Hij weet hoe ieder van ons in elkaar zit en wat we nodig hebben.

Over twee weken het laatste thema: Hoe nu verder?

Schrijvende groeten,
Ellen Sloot

Geneest God ook nu nog?

Ieder van ons heeft weleens te maken met een ziekte. De één heeft af en toe last van een ‘simpele’ hoofdpijn, de ander lijdt aan een depressie en weer een ander levert een strijd met kanker. Bij hoofdpijn kunnen we het vaak zelf oplossen door een paracetamol. Bij depressie is er o.a. antidepressiva. Veel soorten kanker kunnen behandeld worden door chemo of bestraling. Dit zijn allemaal manieren die bij de weg van de ‘natuur’ horen: genezing door artsen, verpleegkundigen en alle anderen in de medische wereld. Er bestaat nog een andere weg om tot genezing te kunnen komen. Wat is die andere weg? Hoe kunnen we via die weg zorgen voor genezing? En, op welke manieren zouden we dat kunnen doen?

De andere weg om tot genezing te kunnen komen is de weg van de genade: genezing door de kracht van God. De genade wijst op het geloof en de gebeden waardoor, zo God het wil, wij soms genezingen ontvangen op een wonderbaarlijke manier. Zoals het bij de medische wetenschap vaak om lichamelijke genezing gaat, ligt de nadruk bij Goddelijke genezing op de geestelijke genezing. De ernstigste ‘ziekte’ van de mens moet niet in zijn lichaam worden gezocht, maar in zijn hart.

In de Bijbel staan veel verhalen over Jezus die mensen genas. Hij gaf deze opdracht ook aan zijn apostelen en zelfs aan nog méér mensen. Zij ontvingen allemaal de gave om te kunnen genezen. Nergens in de Bijbel staat dat genezing tot een bepaalde periode in de geschiedenis beperkt is. Volgens het christendom geneest God ook nu nog. Zoals Jezus anderen de opdracht gaf om te genezen, is deze ook nu nog van kracht voor ieder van ons. Er zijn ook nu nog mensen die de bijzondere gave van genezing ontvangen, maar voor wie deze niet heeft, vraagt Jezus om voor zieken te bidden. Als we geloven dat Jezus geneest, zullen we in alle eenvoud en liefde bidden,

want genezing komt niet voort uit ons gebed maar uit de kracht van God.

Er zijn verschillende manieren om voor iemands genezing te bidden. We kunnen bidden in de naam van Jezus of God iemand wil genezen, (tenslotte zijn het niet ‘wij’ die genezen, maar God) of we vragen de Heilige Geest om over iemand te komen. We kunnen ook voor iemand bidden en hem/haar zalven met olie en/of de handen op te leggen. Je kunt ook bidden voor eigen genezing. Dit gebed zou je erbij kunnen helpen:

“Hemelse Vader, U bent nauw betrokken bij het gevecht dat ik op dit moment strijd. U kent de pijn en de wanhoop. U kent het verlangen van mijn hart om van deze ziekte genezen te worden. Ik vraag U nu om Uw genezende aanraking. Ik weet dat U in staat bent om mij te genezen, net als in de Bijbelse tijden.”

Geloof het met héél je hart, want dáár is genezing vaak nodig!

Volgende week het thema: Hoe zit het met de kerk?

Schrijvende groeten,
Ellen Sloot

Hoe kan ik het kwade weerstaan?

We leven in een gebroken wereld. Je hoeft de krant maar open te slaan of het nieuws op tv te kijken en je wordt er mee geconfronteerd. In arme landen gaan mensen dood van de honger, op veel plekken worden er terroristische aanslagen gepleegd en veel mensen krijgen te maken met ernstige ziektes. Iedereen heeft met het kwade in de wereld te maken, direct of indirect. Wat schuilt er achter het kwaad in de wereld? Welke tactieken gebruikt het kwaad? En, hoe kunnen wij als mens het kwade weerstaan?

Volgens het christendom gaat de duivel, ook wel Satan genoemd, schuil achter het kwaad in de wereld. Hij is een persoonlijk geestelijk wezen dat zich actief verzet tegen de wil van God. De duivel kwam in het Oude Testament in beeld in de vorm van een slang. Hij was diegene die Eva aanspoorde om van het fruit van de boom van goed en kwaad te eten, die door God verboden was. Zij en Adam aten van het verboden fruit, want ze hadden immers een vrije keuze van God gekregen. Door tegen Gods wil in te gaan (en te doen wat de duivel zegt) hadden ze geen recht meer op een eeuwig leven. Een gebroken wereld ontstond, met als gevolg uiteindelijk de dood.

Wij zijn net als Adam en Eva. Ook wij hebben een vrije keuze. De duivel zal er alles aan doen om ons óók bij God vandaan te houden. Hij wil ons niet in het Licht hebben, maar ons de duisternis intrekken. Dit doet hij door:

Ons aan het twijfelen te brengen:
‘Heeft God echt gezegd dat het verkeerd is wat ik nu doe?’

Ons in verleiding te brengen:
‘Ik heb het niet nodig (luxe dingen), maar wil het toch graag hebben’.

Ons een schuldgevoel te geven, zodat we onszelf veroordelen:
‘Het maakt nu niet meer uit of ik het doe, ik heb het toch al verknald’.

De duivel staat voor dood en verderf. God zelf heeft er voor gezorgd dat de dood is overwonnen.

Door te geloven in Jezus, en dus dat Hij uit de dood is opgestaan, verliest het kwade zijn macht.

Volgens christenen leven we tussen ‘het kruis’ en de ‘terugkomst van Jezus’ in. De duivel is een verslagen vijand, maar hij is nog niet weg. Zolang Jezus nog niet terug op aarde is, kunnen we gebruik maken van Zijn Geest die in ons leeft. Hij helpt ons door de ‘wapenuitrusting’ van God aan te trekken om stand te houden tegen de listen van de duivel.

Als beginnend gelovige kan het helpend zijn om te starten met de ‘riem’: het onderscheid maken tussen de waarheid en de leugens die de duivel vertelt. Dit kun je doen door de Bijbel te leren lezen, naar preken en Bijbelstudies te luisteren, christelijke boeken te lezen. Als je dat lukt dan kun je iedere keer een stapje verder gaan om de ‘wapenuitrusting’ compleet te maken. God heeft geduld en zal je hierbij helpen! Volgende week het thema: Geneest God ook nu nog?

Schrijvende groeten,
Ellen Sloot

De Heilige Geest

‘In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’, dat zeggen gelovigen bij het kruisje slaan als zegenbede. Daarmee verenigen ze zich met de heilige Drie-eenheid, oftewel de drie verschijningsvormen van God. Tijdens de afgelopen Alpha-bijeenkomsten is er al aandacht besteedt aan de eerste twee. In het Alpha-weekend kwam de derde aan bod. De Heilige Geest stond centraal, met de drie thema’s: Wie is de Heilige Geest? Wat doet Hij? En, hoe kunnen we door de Heilige Geest vervuld worden?

Vanuit het christendom wordt de Heilige Geest gezien als een persoon, net zoals God de Vader en Jezus de Zoon. Hij heeft alle eigenschappen van een persoon. Hij denkt, spreekt, leidt en kan bedroefd worden. Toen Jezus stierf en ‘terug naar zijn Vader ging’, heeft God een plaatsvervanger naar de aarde gestuurd: de Heilige Geest. Deze Geest leeft in ieder van ons. Hij geeft raad, troost en bemoedigt mensen, net zoals Jezus deed. Daarom wordt Hij ook wel de Geest van Jezus genoemd. Toen Jezus hier op aarde rondliep kon Hij ‘BIJ’ de mensen zijn. Nu de Heilige Geest is gekomen kan Hij ‘IN’ de mensen zijn. Hij is een soort innerlijke gids die ons helpt om God te verstaan en te begrijpen.

De Heilige Geest zorgt voor een verdieping in onze relatie met God.

Net zoals Jezus ervoor zorgde dat er geen obstakel meer tussen God en ons is. Door Zijn Geest hebben we direct toegang tot God. Hij helpt ons op vele manieren:

De Heilige Geest opent onze ogen: zodat we bijvoorbeeld kunnen begrijpen wat God tot ons zegt door de Bijbel.

De Heilige Geest verandert ons als we in Gods tegenwoordigheid zijn:
door deze verandering krijgen we steeds meer de eigenschappen van Jezus, zodat we voor anderen kunnen gaan betekenen wat Jezus voor mensen betekende.

De Heilige Geest kan ons gaven geven, zoals: wonderen laten verrichten, wijsheid ontvangen, leren onderscheiden wat wel en wat niet uit de Geest is.

Door het geloof kunnen we vervuld worden met de Heilige Geest. We hoeven God er alleen maar om te vragen. Alleen, er kunnen dingen zijn die dit verhinderen. Misschien ben je bang om de controle uit handen te geven aan de Heilige Geest. Of is er in jouw leven nog sprake van wrok en andere zonden die je in de weg zitten?

Je zou ervoor kunnen bidden en God bijvoorbeeld vragen om vergeving voor alles wat het ontvangen van de Geest in de weg kan staan, door te leren vertrouwen dat wat je ontvangen hebt, van God is. En door je af te keren van alles, waarvan je weet dat het verkeerd is.

Blijf zoeken tot je hebt gevonden, blijf kloppen tot de deur opengaat. Zoek God met héél je hart! Dan komt er ruimte waardoor de liefde van God via de Heilige Geest in en door je heen mag werken.

Volgende week het thema: Hoe kan ik het kwade weerstaan?

Schrijvende groeten,
Ellen Sloot

Hoe leidt God ons?

Er gebeuren onverklaarbare dingen in het leven van ieder van ons. Je denkt bijvoorbeeld opeens aan een vriend(in) die je al een poos niet meer hebt gesproken en besluit om hem/haar op te bellen, niet wetende dat hij/ze juist die dag slecht nieuws gehoord heeft en erg verdrietig is. Jij komt op dat moment als geroepen en je kan een luisterend oor voor hem/haar zijn. Of je komt telkens dezelfde persoon tegen, op verschillende plaatsen. Jullie treffen elkaar wel erg vaak. Uiteindelijk gaan jullie een gesprek met elkaar aan en blijken jullie veel gemeen met elkaar te hebben. De vonk slaat over en het wordt een relatie voor het leven.

Dit soort situaties zouden we als toevalligheden kunnen zien en daar verder niets achter zoeken.

Christenen zien vaak in die ‘toevalligheden’ de leiding van God.

Dat jij de gedachte krijgt om die vriend(in) te bellen kan van God komen. Of God stuurt juist die persoon op je pad, omdat jullie een gezamenlijk doel hebben. Hij kan ons leven leiden.

Waarom wil God dat doen? Op welke manieren kan Hij ons aanwijzingen geven?

En, hoe stellen we ons er voor open?

“Van huis uit zijn we allemaal doe-het-zelvers, wij weten het beter”, zei de gastspreker tijdens de Alpha-bijeenkomst. Het liefst knutselen we ons eigen ‘levensbouwwerk’ in elkaar. God houdt van ons en wil dat we een gelukkig leven leiden. Hij wil ons aanwijzingen geven over hoe we moeten bouwen, zodat ons ‘levensbouwwerk’ zelfs kan uitgroeien tot een prachtig kunstwerk! Als we altijd maar doen wat wij zelf willen en onze eigen verlangens achterna jagen, dan wordt ons leven een puinhoop. Daarom is het volgens het christendom heel erg belangrijk om Gods sturende hand te leren ontdekken in ons leven. God spreekt tot ons:

Door de Bijbel:
Daarin zegt God hoe hij over bepaalde zaken denkt. Hierdoor weten christenen dat bepaalde dingen in Gods ogen verkeerd zijn. Daarom zullen ze niet snel kiezen voor wat Hij afkeurt.

Door de Heilige Geest:
God spreekt tijdens het bidden. Of Hij geeft ons een sterk verlangen om iets te doen, maar Hij kan ons ook op een ongebruikelijke manier leiden via een boodschap in een droom of een visioen.

Door je gezonde verstand te gebruiken:
God kan ons leiden door ons bepaalde redenen te binnen te laten schieten, waarom we iets wel of niet zouden moeten doen.

Door het advies van anderen:
God spreekt ook tot andere mensen.

Door de omstandigheden:
Wij stippelen onze weg uit, God bepaalt de richting die we op horen te gaan.

God kan jou opdrachten geven, je aanmoedigen, delegeren, net zoals een regisseur dat doet. Ben jij bereidt om God als de ‘Grote Regisseur’ in je leven toe te laten? Als je het aandurft de regie van jouw leven in de handen van de Heer te leggen en op Hem te vertrouwen, dan zou het kunnen dat Hij zijn plannen aan jou gaat openbaren!

Volgende week het weekend waarin de Heilige Geest centraal staat.

Schrijvende groeten,
Ellen Sloot

De bijbel lezen: waarom en hoe?

Veel mensen vinden de Bijbel maar een saai boek. Ze vragen zich af: ‘Wat moet ik ermee? Waarom zou ik het lezen?’ Sommige zeggen: ‘Ik wil dit boek met al die regels en voorschriften niet, het beperkt mij teveel in mijn vrijheid’. Anderen vinden het een boek dat moeilijk te begrijpen is, dus beginnen ze er maar niet aan. Voor weer anderen heeft het geen enkele waarde, omdat het ‘zomaar’ een boek is, zoals zo vele andere boeken. Voor christenen is de Bijbel juist het meest waardevolle wat deze wereld te bieden heeft. Zij begrijpen dat de Bijbel niet ‘zomaar’ een boek is. Wát is de Bijbel dan volgens hen? Waarom is het belangrijk dat mensen het lezen? En, op welke manier zouden we dit kunnen doen?

Volgens het christendom is de Bijbel een openbaring van God. Hij heeft ons wat te vertellen en communiceert op deze manier met ons. God heeft het beste met ons voor en daarom heeft Hij ons richtlijnen gegeven via de Bijbel, om een goed mens te zijn en hierdoor volop van het leven te kunnen genieten. Een voorbeeld hiervan zijn de tien geboden, zoals o.a.: ‘Gij zult niet stelen’, ‘Gij zult niet doodslaan’, ‘Eert uw vader en uw moeder.’ God heeft de tien geboden met een duidelijk doel gegeven: een harmonisch samenleven tussen God en de mens en mensen onderling. Hij dringt het ons niet op, maar biedt het juist aan om van de aarde een betere wereld te maken.

Het belangrijkste doel om de Bijbel te lezen is, dat je de Liefde van God leert kennen.

De Bijbel is een boek dat je niet één keer leest en het daarna terugzet in de kast om er vervolgens niet meer naar om te kijken. Het zet je juist in beweging om kennis en daarmee de liefde van

God, om te zetten in de praktijk. We weten allemaal, zoals in de tien geboden, dat stelen niet goed is. Als je dat weet en je het toch doet, dan loop je Zijn doel voorbij.

God leeft door de Bijbel heen en zal ieder, die het leest, antwoord geven. Hij zal dat op een geheel eigen wijze doen. De teksten in de Bijbel komen voor veel mensen over als een soort ‘codetaal’. Hoe kom je erachter wat God van je vraagt? Je zou een gedeelte uit de Bijbel kunnen lezen. Stel jezelf daarna de volgende vragen:

Wat staat er? (Gebruik bijvoorbeeld vertalingen)

Wat betekent het? (Lees boeken waarin het wordt uitgelegd)

Wat betekent het voor mij? (Wat speelt er in jouw leven en is er een verband met de tekst?)

Wat vraagt God aan mij om te doen? (Stel je open voor God, mediteer / bidt)

Als je kunt geloven dat de Bijbel niet ‘zomaar’ een boek, is, dan kan het voor jou ineens een uniek en krachtig boek worden! God heeft je wat te zeggen! Nieuwsgierig geworden? Onderzoek wat dat voor jou is! *Volgende week het thema: Hoe leidt God ons?

Schrijvende groeten,
Ellen Sloot

Bidden: waarom en hoe?

Veel mensen, of ze nu geloven of niet, beginnen pas écht met bidden als de nood hoog is. Ze zitten bijv. in een huwelijkscrisis, zijn ernstig ziek of hebben te maken met financiële problemen. Anderen zien een gebed als een ritueel. Iets wat ze bijvoorbeeld moeten doen, omdat ze anders bang zijn dat er iets gebeurt als ze het niet doen. Voor de ‘nood’ bidders is het een tijdelijke hulplijn. Voor de ‘rituele’ bidders is het meer een opgelegde activiteit. Voor christenen is bidden veel méér dan dat. Waar gaat het volgens het christendom nu écht om als we bidden? En, hoe kunnen we dit dan doen?

Natuurlijk mag je bidden in noodsituaties en zou je het als een ritueel kunnen gebruiken, maar het gaat veel dieper dan dat. Bidden is communiceren met God, met als belangrijkste doel, de relatie met Hem te verdiepen en te verstevigen. Stel je voor, dat je een vriend hebt en dat je met jouw probleem bij hem komt. Zodra hij het heeft opgelost, laat je niks meer van je horen. Of, dat je met iemand iedere week op een vaste dag en tijdstip afspreekt om samen iets te gaan doen, of je er nu zin in hebt of niet. Dat zou een verplichting worden. Dat is allemaal niet wat God verlangt.

Het gaat niet om een kortstondige of een oppervlakkige relatie, maar om een levenslange en intieme relatie tussen God en jou.

Veel christenen ervaren, als zij God om iets vragen, dat hun gebed wordt verhoord. Hierdoor verdiept het vertrouwen in Hem. Ze worden beloond en ervaren kracht en troost, een gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Dat is Gods liefde ervaren. Het gebed verandert niet alleen de mens, maar het brengt ook verandering in situaties.

Ieders relatie met God is persoonlijk en uniek, dus ook de manier waarop je bidt. Je hoeft écht niet met perfecte zinnen te komen of braaf een tekst uit je hoofd te leren. God wil dat je oprecht aan Hem verteld wat je op je hart hebt, net zoals een vader dat van zijn eigen kind verlangt. Communiceer met Hem, gewoon zoals je bent. Komt het er stamelend uit, laat dat er dan zijn! Ben je boos of verdrietig, uit dat! Of misschien ben je juist heel erg blij en wil je Hem bedanken, doe dat!

Je kunt alles bij Hem neerleggen.

Als je contact wilt maken met God en het moeilijk vindt om te bidden (vooral als je net begint), dan zou je kunnen beginnen met: God waar bent U? Meerdere malen heeft Jezus ons aangemoedigd om iets aan God te vragen. Hij zei: ‘Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan’.

Houd het gebed eenvoudig, wees eerlijk en houd het gaande. Geef het een kans en probeer het. Misschien kan jouw relatie met God hierdoor groeien! * Volgende week het thema: De Bijbel.

Schrijvende groeten,
Ellen Sloot

Hoe kun je geloven?

In iets geloven wat je met het blote oog niet kunt zien, maakt het voor veel mensen ongeloofwaardig. De mens is geneigd om alles te willen doorgronden en gelooft pas iets als het te verklaren valt. Er wordt niet voor niets gezegd: eerst zien, dan geloven. Maar wat, als er niet voor alles een zichtbaar bewijs is? Kun je in iets geloven zonder het met je verstand te begrijpen? En, hoe doe je dat dan? De gastspreker tijdens de Alpha-bijeenkomst kwam met een prachtig voorbeeld over dit thema, dat het daadwerkelijk kan en dat we dit met z’n allen eigenlijk al doen!

Er is iets in het leven waarvan wij allemaal zeker weten dat het bestaat. Het vreemde is dat het nou nét iets is wat je niet kunt verklaren of bewijzen. Je kunt het niet onder een vergrootglas bekijken, je kunt het niet berekenen en het is zelfs niet eens vast te pakken. Ondanks dat, is het voor iedereen, gelovige en ongelovige mensen, héél erg belangrijk. Het gaat namelijk om….. LIEFDE. Niet zichtbaar en toch twijfelt niemand aan het bestaan en de betekenis van Liefde. Het is een andere vorm van zeker weten, niet met het hoofd, maar met het hart!

Zo is het ook met het geloof. God is niet zichtbaar en toch geloven, o.a. christenen, dat Hij bestaat. Je zou dus kunnen zeggen: als we geloven in Liefde, waarom dan óók niet in God? Sterker nog, je zou zelfs kunnen zeggen: God ís Liefde!

Het belangrijkste is niet perse dát we in God geloven, maar dat we Hem liefhebben, omdat Hij ons lief heeft.

Hij heeft ons gemaakt naar zijn evenbeeld. Hij heeft Liefde in ons hart geplaatst, Zíjn Liefde!

God liefhebben is niet eenvoudig en daarom kwam hij in de persoon Jezus naar ons toe. Hij was op deze manier heel erg dichtbij de mens. Door zelf mens geweest te zijn weet Hij hoe het is om te lijden, maar ook om intense vreugde te ervaren. Hierdoor werd Hij van dichtbij gevoeld en Zijn Liefde voor ons bevestigd. Als je dit kunt weten met je hart, dan kun je Hem als een Vader zien die het beste met je voorheeft en je onvoorwaardelijk liefheeft.

Dit onderdeel uit de ultieme liefdesbrief van God geeft het duidelijk aan:

Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen.

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde.

Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde.

Gewoon omdat Ik je Vader ben en jij Mijn kind bent.

Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven.

Mijn vraag is, wil je Mijn kind zijn?

Ik wacht op je…

 Je Vader,

Almachtig God.

Het enigste wat God van ons vraagt is: heb mij lief, zoals ik jou lief heb. Jouw liefdesverklaring aan Hem zou weleens de start kunnen zijn van een nieuw leven! *Volgende week het thema: Bidden, waarom en hoe?

Schrijvende (en liefdevolle) groeten,
Ellen Sloot